34. GORGONZOLA PIZZA

  • Ingredients: Gorgonzolaost, oxfilé, paprika, tomater
  • 120kr

Gorgonzolaost, oxfilé, paprika, tomater